Đang thực hiện
 
Đóng
Thông báo

  

TIN NÓNG ĐÀI LOAN: THÔNG BÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 1 SỐ ĐIỀU LUẬT LAO ĐỘNG CƠ BẢN.

Sửa đổi, bổ sung Điều 34 quy định về quy định liên quan đến chế độ làm việc theo ca: Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 11 giờ liên tục trước khi chuyển sang ca khác, tuy nhiên do nguyên nhân đặc thù và tính chất của công việc, được cơ quan chủ quản ngành tại Trung ương đề nghị với Cơ quan chủ quản lao động tại Trung ương thì có thể thay đổi thời gian nghỉ ngơi trước khi chuyển sang ca khác, nhưng không được ít hơn 8 giờ liên tục.

 

Ngày 10/01/2018, Viện Lập pháp Đài Loan đã chính thức thông qua lần 3 Dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Lao động cơ bản Đài Loan và có hiệu lực chính thức kể từ ngày 1/3/2018. Cụ thể như sau:

 

 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 quy định về thời gian làm thêm giờ và tiền lương làm thêm giờ:

xem thêm:

có nên đi xuất khẩu lao động Đài Loan?

đi Đài Loan dễ hay khó?

chính phủ Đài Loan tiếp tục tăng lương cho người lao động

người lao động được ở Đài Loan lên đến 12 năm

 

a) Huỷ bỏ Quy định:
- Làm việc chưa đủ 4 giờ, được tính 4 giờ;
- Làm việc trên 4 giờ chưa đủ 8 giờ, được tính 8 giờ;
- Làm việc trên 8 giờ chưa đủ 12 giờ, được tính 12 giờ.
Thay vào đó là quy định “ thời gian làm thêm giờ và tiền lương làm thêm giờ của ngày nghỉ trong tuần được tính theo thời gian thực tế người lao động làm việc”, cách tính tiền làm thêm giờ theo quy định hiện hành, tức là:
- Tiền làm thêm 2 giờ đầu = tiền công giờ làm việc bình thường x 2,34 lần x 2 giờ. (2,333 được làm tròn thành 2,34)
- Tiền làm thêm giờ từ giờ thứ ba trở đi = tiền công giờ làm việc bình thường x 2,67 lần. (2,666 được làm tròn thành 2,67)

 

 

2. Sửa đổi bổ sung Điều 32 quy định thời gian làm thêm giờ trong ngày và trong tháng:

a) Tổng thời gian làm việc bình thường và thời gian làm thêm giờ không quá 12 tiếng/ngày, tổng thời gian làm thêm giờ bao gồm cả làm thêm giờ ngày nghỉ thông thường trong tuần không quá 46 tiếng/tháng. Tuy nhiên, nếu chủ sử dụng lao động được Công hội mà công ty là thành viên đồng ý hoặc nếu chủ sử dụng là đơn vị sự nghiệp không có Công hội thì căn cứ vào kết quả hội nghị giữa chủ sử dụng lao động và người lao động, nếu thông qua hội nghị hai bên đều đồng ý thì tổng thời gian làm thêm giờ bao gồm cả làm thêm giờ ngày nghỉ thông thường trong tuần không quá 54 tiếng/tháng và không quá 138 tiếng/3 tháng. Trường hợp chủ sử dụng lao động sử dụng trên 30 lao động nếu điều chỉnh thời gian làm thêm giờ tại nhà máy theo quy định trên thì phải thông báo cho Cơ quan chủ quản tại địa phương để kiểm tra, giám sát.

 

 

b) Chủ sử dụng áp dụng quy định trên khiến kéo dài thời gian làm việc ngày bình thường của người lao động hoặc khiến người lao động làm việc trong ngày nghỉ trong tuần. Trường hợp nếu người lao động có nguyện vọng nghỉ ngơi bù thì chủ sử dụng lao động phải đồng ý cho người lao động nghỉ ngơi bù, thời gian nghỉ ngơi bù tối đa bằng thời gian làm việc kéo dài. Thời gian nghỉ bù do người lao động và chủ sử dụng thoả thuận, số giờ chưa nghỉ bù do hết thời gian nghỉ bù hoặc hợp đồng mãn hạn, chủ sử dụng lao động phải trả lương làm thêm giờ cho người lao động, mức tính lương theo cách tính tiền làm thêm giờ ngày làm việc bình thường hoặc làm thêm ngày nghỉ trong tuần.

 

 

Chủ sử dụng lao động phải trả tiền lương làm thêm giờ theo đúng quy định cho người lao động làm thêm giờ, chủ sử dụng lao động không được đơn phương yêu cầu người lao động nghỉ bù, nếu chủ sử dụng lao động vi phạm sẽ bị phạt tiền theo quy định từ 2 vạn Đài tệ đến 100 vạn Đài tệ.

 

 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 34 quy định về quy định liên quan đến chế độ làm việc theo ca:
Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 11 giờ liên tục trước khi chuyển sang ca khác, tuy nhiên do nguyên nhân đặc thù và tính chất của công việc, được cơ quan chủ quản ngành tại Trung ương đề nghị với Cơ quan chủ quản lao động tại Trung ương thì có thể thay đổi thời gian nghỉ ngơi trước khi chuyển sang ca khác, nhưng không được ít hơn 8 giờ liên tục.

 


Chủ sử dụng lao động muốn thay đổi thời gian nghỉ ngơi trước khi chuyển ca khác phải được Công hội mà công ty là thành viên đồng ý hoặc nếu chủ sử dụng lao động là đơn vị sự nghiệp không có Công hội thì căn cứ vào kết quả hội nghị giữa chủ sử dụng lao động và người lao động, nếu thông qua hội nghị, hai bên đều đồng ý thì mới được điều chỉnh thay đổi. Trường hợp chủ sử dụng lao động sử dụng trên 30 lao động nếu điều chỉnh thay đổi giờ nghỉ ngơi trước khi chuyển sang ca khác tại nhà máy theo quy định trên thì phải thông báo cho Cơ quan chủ quản tại địa phương để kiểm tra, giám sát.

 

 

4. Sửa đổi, bổ sung điều 36 quy định về ngày nghỉ trong tuần.
Theo quy định mới nếu được Cơ quan chủ quản ngành tại Trung ương đồng ý và được Cơ quan chủ quản lao động tại Trung ương (Bộ Lao động) thẩm định và chỉ định ngành nghề được phép điều chỉnh thì chủ sử dụng lao động có thể điều chỉnh 2 ngày nghỉ trong tuần trong chu kỳ 7 ngày, đồng thời vẫn phải được Công hội mà công ty là thành viên đồng ý hoặc nếu chủ sử dụng là đơn vị sự nghiệp không có Công hội thì căn cứ vào kết quả hội nghị giữa chủ sử dụng lao động và người lao động, nếu thông qua hội nghị hai bên đều đồng ý thì mới được điều chỉnh thay đổi. Trường hợp chủ sử dụng lao động sử dụng trên 30 lao động nếu muốn điều chỉnh thay đổi ngày nghỉ trong tuần theo quy định trên thì phải thông báo cho Cơ quan chủ quản tại địa phương để kiểm tra, giám sát.

 

 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 38 quy định về ngày nghỉ phép đặc biệt:
Theo quy định mới sửa đổi, bổ sung như sau: số ngày ngày nghỉ phép đặc biệt của người lao động nếu do kết thúc năm hoặc kết thúc hợp đồng mà người lao động chưa nghỉ hết thì chủ sử dụng lao động phải trả tiền lương ngày nghỉ phép đặc biệt cho người lao động. Tuy nhiên, số ngày nghỉ phép đặc biệt do kết thúc năm mà người lao động chưa nghỉ hết, sau khi hai bên chủ sử dụng lao động và người lao động thoả thuận, đồng ý thì có thể chuyển sang năm kế tiếp; số ngày phép đặc biệt nếu năm kế tiếp kết thúc hoặc hết hạn hợp đồng mà người lao động vẫn chưa nghỉ hết thì Chủ sử dụng lao động phải trả tiền lương lương những ngày nghỉ phép đặc biệt chưa nghỉ hết cho người lao động.

 

 

Tóm lại, đối chiếu tổng thể toàn bộ nội dung sửa, đổi bổ sung Luật Lao động cơ bản lần này so với quy định hiện hành thì thấy có bốn điểm chính không thay đổi, cụ thể: (i) Thời gian làm việc bình thường không thay đổi; (ii) Quyền lợi của người lao động mỗi tuần được nghỉ 2 ngày không thay đổi (iii) Tổng thời gian làm thêm giờ trong ngày và trong tháng không thay đổi (iv) Tiền lương làm thêm giờ không thay đổi.

 

 

Tuy nhiên, sau khi Luật Lao động cơ bản được sửa đổi bổ sung thì có thêm 5 nội dung được điều chỉnh theo hướng cho phép Chủ sử dụng lao động và người lao động thoả thuận điều chỉnh linh hoạt, cụ thể: (i) Thời gian làm thêm giờ được tính theo thời gian làm việc thực tế; (ii) Linh hoạt điều chỉnh về thời gian làm thêm giờ: Tổng thời gian làm thêm giờ trong tháng là 46 giờ về nguyên tắc không thay đổi, nhưng có thể điều chỉnh dịch linh hoạt trong chu kỳ 3 tháng, mỗi tháng không quá 54 giờ và 3 tháng không quá 138 giờ; (iiI) Linh hoạt điều chỉnh về việc sắp xếp ngày nghỉ trong tuần: nguyên tắc trong 7 ngày làm việc được nghỉ 2 ngày không thay đổi, nhưng có thể điều chỉnh sắp xếp linh hoạt trong chu kỳ 7 ngày (iv) Linh hoạt điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi trước khi chuyển ca: thời gian nghỉ ngơi trước khi chuyển ca khác về nguyên tắc vẫn phải đảm bảo tối thiểu là 11 giờ liên tục, trường hợp ngoại lệ mới được điều chỉnh thay đổi tối thiểu là 8 giờ liên tục (v) Linh hoạt vận dụng việc thực hiện ngày nghỉ phép đặc biệt trong năm: số ngày nghỉ phép đặc biệt của năm chưa nghỉ hết được phép điều chỉnh linh hoạt chuyển sang năm kế tiếp.

XEM TIẾP TẠI ĐÂY

Nguồn tin: Ban Quản Lý Lao Động Việt Nam Tại Đài Loan